Verkiezingsuitslag Anderen

Zo is er gestemd op stembureau

Dorpshuis Oes Stee

in de gemeente Aa en Hunze
 

VVD 60
GROENLINKS 29
CDA 20
D66 20
SP 16
PvdD 12
PvdA 10
PVV 6
50PLUS 6
OndernemersPartij 3
De Burger Beweging 1
Forum voor Democratie 1
VNL 0
DENK 0
NIEUWE WEGEN 0
SGP 0
ChristenUnie 0
Vrijzinnige Partij 0
GeenPeil 0
Piratenpartij 0
Libertarische Partij 0
Lokaal in de Kamer 0

Paasfeest voor de basisschoolkinderen

Op zondag 9 april om 10.15 uur vieren we Palmpasen met alle basisschoolkinderen. De ochtend ziet er iets anders uit dan jullie gewend zijn. Alle activiteiten vinden dit jaar plaats in en om Oes Stee. We beginnen met het opzoeken van de paaseieren, die de paashaas heeft verstopt achter Oes Stee. Daarna houden we het Anders jeugdkampioenschap eitje tik. We eindigen de ochtend met een paoshaontie-op-een-stokkie show in Oes Stee. Hiervoor wordt Oes Stee in paassfeer gebracht, de kinderen showen hun paasstok en zingen paasliedjes. We willen iedereen uitnodigen om naar Oes Stee te komen, vooral de vaste gulle gevers van paaseitjes die jaarlijks langs de route hebben gestaan. Als u het leuk vindt, dan mag u een traktatie uitdelen aan de kinderen in Oes Stee. Er is koffie, thee en ranja met een kleine paastraktatie. Namens Commissie Jeugdactiviteiten Anderen Esther, Janna en Geertje

77%

Anderen haalt royaal de grens voor Glasvezelaanleg

De Glasvezelcommissie Anderen is zeer verheugd met de vele aanmeldingen van geïnteresseerden voor een glasvezelaansluiting. Eco-Oostermoer vraag minimaal 70% belangstelling voordat er daadwerkelijk wordt aanbesteed.

Maar liefst 77 % van de huishoudens in Anderen heeft tot nu toe aangegeven interesse te hebben in een snelle glasvezelverbinding,  Deze belangstellingsregistratie kom plaatsvinden mede dankzij subsidie van de Provincie Drenthe.

Samen met Eco Oostermoer Verbindt hoopt de Glasvezelcommissie Anderen nu een de volgende te zetten naar het daadwerkelijk aanleggen van deze zeer snelle internetverbinding.

Flyer Glasvezel Eco-Oostermoer

mocht u geintresseerd zijn in de aanleg van glasvezel in Anderen, dan ontvangen wij graag per mail of d.m.v. een briefje in de bus van het postadres, de volgende gegevens: 

Uw Naam, Adres, Postcode en indien aanwezig uw emailadres. 

U zit nergens aan vast, dit is een vrijblijvende inventarisatie

Meer info bij de glasvezel commissie

Ellen vd Velde, Hans-Martien Jans, Martijn Theelen, Raph. Bode
p/a Oldend 17 9465 TR Anderen
glasvezel @ anderen.info

REUNIE Anderen 800 jaar op 10 juni 2017

In 2017 bestaat Anderen 800 jaar.
Om dat te vieren wordt een feestweek georganiseerd van maandag 5 t/m zondag 11 juni. Met als hoogtepunt de Reunie op zaterdag 10 juni voor iedereen die ooit in Anderen heeft gewoond of nog woont. Meer informatie over het programma en aanmelding volgt in het voorjaar. Noteer de datum alvast!

Herplant bomen Gasterenseweg

Zoals jullie weten staan er op stam gezette bomen (kroon verwijderd) langs de Gasterenseweg.

Dit is destijds omwille van de verkeersveiligheid gedaan omdat de bomen in zeer slechte conditie verkeerden.

 

Omdat de bomen door vleermuizen als geleiding voor hun vliegroute worden gebruikt moesten de stammen nog “even” blijven staan. Dit omdat verstoring van de vliegroute strijdig met de Flora- en faunawet is.

 

Besluit

Op 28 juni 2016 heeft het college van de gemeente Aa en Hunze besloten tot velling van de op stam gezette bomen en te voorzien in herplant langs de Gasterenseweg.

 

Vleermuizen

Vooruitlopend op de kap werd in 2015 door Ecogroen advies onderzoek gedaan naar aanwezige beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en faunawet. Hieruit bleek dat de beplanting langs de Gasterenseweg een belangrijke, onmisbare functie als vliegroute heeft voor de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Voor kap van de beplanting zou daarom een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn.

 

Ecologisch adviseur Ecogroen is advies gevraagd betreffende het kap- en herplantplan van de gemeente. De ecologische adviseur geconcludeerd dat : “Door het uitvoeren van enkele maatregelen kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet overtreden worden. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is dan niet nodig”.

Bedoelde ‘maatregelen’ (uitvoeringsvoorwaarden) zijn:

·         kappen in de periode november t/m maart.

·         aanplant van vervangende bomen vóór begin april

·         lengte van vervangende bomen ten minste 5 m¹

·         in de bomenrij geen gaten van meer dan 40 m¹

 

Het kap en herplantplan voor de Gasterenseweg voorziet in deze voorwaarden en is daarmee niet in strijd is met de Flora- en faunawet. 

Planning

De voorlopige planning is om het vellen van de stammen en het stobben frezen eind november 2016 uit te voeren. Aansluitend worden de nieuwe bomen aangeplant.

Wanneer de exacte planning vast staat zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.

Mantelzorgwaardering Aa en Hunze

Mantelzorgers die een inwoner van Aa en Hunze verzorgen kunnen een ‘mantelzorgwaardering’ krijgen van de gemeente. Het gaat om een waardering ter waarde van €100,- per zorgvrager. De mantelzorger moet geregistreerd staan bij het Centraal Punt Mantelzorg (CPM) Aa en Hunze van welzijnsorganisatie Impuls. Naast de waardering hoopt de gemeente, door het invoeren van de mantelzorgwaardering, het aantal mantelzorgers goed in beeld te krijgen. Zo kunnen zij beter ondersteund worden en wordt overbelasting zo veel mogelijk voorkomen.

Criteria mantelzorgwaardering

Om in aanmerking te komen voor de Mantelzorgwaardering moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de zorgvrager een inwoner zijn van de gemeente Aa en Hunze (de mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen). Er kan één mantelzorgwaardering worden aangevraagd per zorgvrager. Er moet minimaal drie maanden zorg zijn verleend. En de mantelzorger moet geregistreerd staan bij het CPM.

Hoe aanmelden?
De mantelzorgwaardering moet voor 6 oktober worden aangevraagd bij het CPM. Het aanvraagformulier is te downloaden via www.mantelzorgaaenhunze.nl. Voor registratie van mantelzorgers of bij vragen kunt u contact opnemen met de mantelzorgconsulent van Impuls, Carin de Jonge via (0592)  24 59 20 of via de mail: dejonge@impuls-welzijn.nl.